موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

تقویم آموزشی

نیمسال اول سال تحصیلی 97-98

ردیف نوع فعالیت آموزشی مقطع تحصیلی روز و تاریخ شیوه فعالیت
1 شروع نیمسال کلیه مقاطع شنبه  1397/06/17 ----
2   ثبت نام اینترنتی (ورودی جدید) کارشناسی ارشد با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز
3   ثبت نام و تشکیل پرونده ورودی جدید کارشناسی ارشد با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز حضوری
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز
4   انتخاب واحد (ورودی جدید) کلیه مقاطع انتخاب واحد توسط آموزش -----
   انتخاب واحد (دوره های قبل) کارشناسی یکشنبه  1397/06/18 الی سه شنبه  1397/06/20 غیر حضوری
(اینترنتی)
   انتخاب واحد (دوره های قبل) کارشناسی ارشد چهارشنبه  1397/06/21 الی جمعه  1397/06/23 غیر حضوری
(اینترنتی)
5   شروع کلاسها کلیه مقاطع شنبه  1397/06/24 غیر حضوری
(اینترنتی)
6    حذف و اضافه کارشناسی یکشنبه 1397/07/08 الی دوشنبه  1397/07/09 غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی ارشد سه شنبه 1397/07/10 الی چهارشنبه  1397/07/11
7   معرفی به استاد کلیه مقاطع شنبه 1397/08/05 الی سه شنبه  1397/08/15 حضوری
8   حذف اضطراری   کارشناسی دوشنبه 1397/09/26 الی سه شنبه  1397/09/27 غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی ارشد چهارشنبه 1397/09/28 الی پنج شنبه  1397/09/29
9   پایان کلاسها کلیه مقاطع جمعه  1397/10/14 غیر حضوری
(اینترنتی)
10   آزمون های پایانی کلیه مقاطع شنبه 1397/10/22 الی پنجشنبه  1397/11/04 حضوری
11 پایان نیمسال کلیه مقاطع شنبه  1397/11/12 -----

نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97

ردیف نوع فعالیت آموزشی مقطع تحصیلی روز و تاریخ شیوه فعالیت
1 شروع نیمسال کلیه مقاطع شنبه  1396/11/14 ----
2    انتخاب واحد  کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته شنبه  1396/11/14 الی دوشنبه  1396/11/16 غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی ارشد سه شنبه  1396/11/17 الی جمعه 1396/11/20
3   شروع کلاسها کلیه مقاطع شنبه  1396/11/21  
4    حذف و اضافه کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته شنبه 1396/12/05 الی یکشنبه  1396/12/06 غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی ارشد دوشنبه 1396/12/07 الی سه شنبه  1396/12/08
5   حذف اضطراری   کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته سه شنبه 1397/02/25 الی چهارشنبه  1397/02/26 غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی ارشد پنجشنبه 1397/02/27 الی جمعه  1397/02/28
6   پایان کلاسها کلیه مقاطع پنجشنبه  1397/03/24  
7   آزمون های پایانی کلیه مقاطع شنبه 1397/04/02 الی پنجشنبه  1397/04/14 حضوری
8 پایان نیمسال کلیه مقاطع جمعه  1397/06/16
9 ثبت نمرات موقت کلیه مقاطع یکشنبه 1397/04/03 الی پنجشنبه  1397/04/21  
10 ثبت نمرات نهایی کلیه مقاطع چهارشنبه 1397/04/06 الی جمعه  1397/04/29  

نیمسال اول سال تحصیلی 96-97

ردیف نوع فعالیت آموزشی مقطع تحصیلی روز و تاریخ شیوه فعالیت
1 شروع نیمسال کلیه مقاطع شنبه  1396/06/18 ----
2   ثبت نام اینترنتی (ورودی جدید) کارشناسی ارشد با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز
3   ثبت نام و تشکیل پرونده ورودی جدید کارشناسی ارشد با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز حضوری
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز
4   انتخاب واحد (ورودی جدید) کلیه مقاطع انتخاب واحد توسط آموزش -----
   انتخاب واحد (دوره های قبل) کارشناسی چهارشنبه  1396/06/22 الی جمعه  1396/06/24 غیر حضوری
(اینترنتی)
   انتخاب واحد (دوره های قبل) کارشناسی ارشد یکشنبه  1396/06/19 الی سه شنبه  1396/06/21 غیر حضوری
(اینترنتی)
5   شروع کلاسها کلیه مقاطع شنبه  1396/06/25 غیر حضوری
(اینترنتی)
6    حذف و اضافه کلیه مقاطع یکشنبه 1396/07/09 الی چهارشنبه  1396/07/12 غیر حضوری
(اینترنتی)
7   حذف اضطراری   کلیه مقاطع دوشنبه 1396/09/27 الی پنج شنبه  1396/09/30 غیر حضوری
(اینترنتی)
8   پایان کلاسها کلیه مقاطع جمعه  1396/10/15 غیر حضوری
(اینترنتی)
9   آزمون های پایانی کلیه مقاطع شنبه 1396/10/23 الی پنجشنبه  1396/11/05 حضوری