دستور العمل اجرایی صدور کارت دانشجویی المثنی

• كارت دانشجويي المثني، صرفاً براي دانشجوياني صادر مـيگـردد كـه كـارت دانشـجويي ايشان مفقود گرديده يا در اثر صدمه غيرقابل استفاده شده است.
• داشتن بيش از يك كارت دانشجويي خلاف مقررات است و با متخلفين مطابق ضوابط برخورد خواهد شد. بديهي است در صورت پيدا شدن كارت دانشجويي اصلي، دانشـجو موظـف اسـت موضـوع را بـه واحد آموزش اطلاع و نسبت به تحويل كارت المثني اقدام نمايد.
• هزینه صدور کارت دانشجویی المثنی:
    صدور کارت المثنی برای اولین بار : 500,000 ریال
    صدور کارت المثنی برای دومین بار : 700,000 ریال
تذکر : صدور کارت برای مرتبه سوم و بالاتر امکان پذیر نمی باشد.

مراحل دریافت کارت دانشجویی المثنی:

1- تکمیل فرم درخواست کارت دانشجویی المثنی و تحویل آن به قسمت آموزش
2- انتشار آگهی مفقود شدن کارت دانشجویی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار متن آگهی روزنامه: کارت دانشجویی اینجانب ........................ دانشجوی رشته ........................... موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان مفقود گردیده است، از یابنده تقاضا می شود آنرا به نزدیکترین صندوق پستی بیاندازد و یا اینکه با شماره ......................... تماس حاصل فرمایید.
3- مراجعه به کارشناس آموزش پس از گذشت یک هفته در صورت عدم پیدا شدن کارت به همراه یک نسخه از روزنامه حاوی آگهی
4- کارشناس آموزش پس از تایید درخواست آن را جهت اعمال در سیستم TMS و ثبت هزینه صدور کارت المثنی تحویل مسئول مربوطه مینماید.
5- برای این دسته از دانشجویان در ابتدا کارت دانشجویی موقت صادر می گردد و در صورت پیدا نشدن کارت یا تحویل لاشه کارت غیرقابل استفاده، کارت دانشجویی المثنی در نیمسال بعد همراه با دانشجویان جدید الورود صادر می شود.