موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

حسابداری (فهرست دروس)

دانشگاه ایرانیاناز آنجا که سیستم حسابداری نقش موثری در برنامه ریزی و کنترل عملیات موسسات اقتصادی جامعه ایفا می کند و مدیریت می تواند با تجزیه و تحلیل دقیق آنها چگونگی اجرای عملیات را مورد ارزیابی قرار دهد و علل عدم کارایی را کشف کند و در هر مورد تصمیمات مقتضی اتخاذ نماید، تربیت کارشناسان حسابداری می تواند بسیاری از کمبودها و نارسایی ها را جبران نماید.
هدف این دوره تربیت کارشناس علمی -کاربردی در رشته حسابداری است که بر اساس نظام آموزشهای علمی-کاربردی گروه هشتم شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طراحی و تدوین شده است. کارشناس علمی-کاربردی حسابداری، فردی است که دانش و مهارتهای لازم را در زمینه های حسابداری صنعتی، دولتی و مالی فراگرفته باشد.


نقش و توانایی

  • انجام امور حسابداری عمومی در موسسات بازرگانی، بانکها و  واحدهای تولیدی صنعتی و موسسات دولتی
  • انجام امور حسابداری در موسسات دولتی، غیرانتفاعی و تعاونیها
  • حسابرسی شرکتهای بازرگانی، تولیدی و صنعتی
  • طراحی و اجرای سیستمهای حسابداری و مالی

آینده شغلی

  • حسابدار در موسسات بزرگ
  • حسابدار صنعتی در موسسات بزرگ
  • حسابدار دولتی
  • حسابدار عمومی در موسسات

فهرست دروس کارشناسی ناپیوسته حسابداری

دروس عمومی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 اندیشه اسلامی (2) 2
2 تربیت بدنی (2) 1
3 انقلاب اسلامی و ریشه های آن 2
4 متون اسلامی 2
5 تاریخ اسلام 2
  جمع: 9

دروس اصلی پایه

ردیف نام درس تعداد واحد
1 برنامه ریزی و توسعه 3
2 آمار و احتمالات 3
3 ریاضی کاربردی 3
  جمع: 9

دروس اصلی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 پژوهش عملیاتی (1) 2
2 پژوهش عملیاتی (2) 2
3 مدیریت تولید 3
4 مدیریت مالی (2) 3
5 سيستم های اطلاعاتی حسابداری 2
6 سرمايه گذاری در بورس اوراق بهادار 2
7 مالیه عمومی 2
8 پول و ارز و بانکداری 2
9 کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری 3
10 امور مالی بین المللی 2
  جمع: 23

دروس تخصصی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 حسابداری میانه 4
2 حسابداری پیشرفته (1) 3
3 حسابداری پیشرفته (2) 3
4 مباحث جاری در حسابداری 2
5 حسابداری صنعتی (3) 3
6 حسابداری دولتی (2) 3
7 حسابرسی (2) 3
8 پروژه مالی (2) 3
9 زبان تخصصی (2) 2
10 کارآموزی 3
  جمع: 29