موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

حسابداری (فهرست دروس)

دانشگاه ایرانیانتوسعه روز افزون تکنولوژی در صنایع و ایجاد تغییر و تحول در سیستم های تولید، پیچیدگی و تغییرات شدید سازمانها و محیط های اقتصادی، بازرگانی و صنعتی، مسئولیتهای خطیری را در سیستم اقتصادی و اجتماعی جامعه به عهده حسابداران محول نموده است. افزایش سطح رقابت در عرصه بین المللی، فنآوری های جدید و تغییر در فرآیند کسب و کار موجب شده تا هزینه، که به کمک حسابداران مقدور است، پویایی و اهمیت بیشتری نسبت به قبل پیدا کند. مدیران خواهان یک منبع حامی و پشتیبان اطلاعاتی هستند که آنها را در اتخاذ تصمیمات بهتر یاری نماید و حسابداران  می توانند با علم به آخرین دستاوردهای  علمی موحود در این زمینه بسیار کارآمد واقع شوند و در پی ریزی استراتژی شرکت و دستیابی به آن نقش کلیدی ایفا نمایند.
در همین راستا دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری به منظور آموزش تخصصی حسابداری با تاکید بر بکارگیری رویکرد استراتژیک و تجزیه و تحلیل های منطقی در تصمیم  گیری های مالی تدوین گردیده است تا از این طریق بتواند مدیران توانمندی را در حوزه های مختلف تصمیم گیری و تصمیم سازی از جمله مدیران عامل، مالی، صنعتی، بررسی های اقتصادی و مشاوران مالی تربیت نماید. دانش آموختگان این دوره قادر خواهند بود تا با فرموله کردن مسایل، شناسایی اطلاعات مربوطه برای تجزیه و تحلیل های خود و مشخص کردن منابع اطلاعاتی خارج از شرکت برای مواردی نظیر میزان فروش رقبا و ... بستر مناسب برای تصمیم سازی و تصمیم گیری منطقی و پویا را در مسایل فرا روی سازمان فراهم نموده و بدین طریق دستیابی به اهداف و چشم اندازهای سازمان را تسهیل نماید.


نقش و توانایی

فارغ التحصیلان این دوره می توانند به عنوان مسئولان حسابداری و امور مالی، تخصیص منابع، سیستم های اطلاعات، تحلیلگر مالی، برنامه ریزی و کنترل مالی و ... در سازمان های بزرگ و کوچک مشغول کار شوند. این دوره با تجهیز دانشجویان به آخرین تکتیک ها و ابزارهای حسابداری، توانایی آنها را در تفسیر و به کارگیری اهداف استراتژیک، شیوه های تجزیه و تحلیل مسایل و رهبری سازمان ارتقا می بخشد و بدین طریق آنها را برای پذیرش و تصدی مسئولیت های بزرگی در سازمان ها آماده نماید.

فهرست دروس کارشناسی ارشد حسابداری

دروس جبرانی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 حسابداری پیشرفته (2) 3
2 حسابرسی (2) 3
3 حسابرسی میانه (2) 3
4 حسابرسی صنعتی (3) 3
  جمع: 12

دروس پایه

ردیف نام درس تعداد واحد
1 حسابداری مدیریت 3
2 حسابداری بخش عمومی 3
3 حسابرسی پیشرفته 2
4 تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری 2
5 سیستم های اطلاعاتی حسابداری 2
  جمع: 12

دروس تخصصی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 تئوری حسابداری (1) 2
2 تئوری حسابداری (2) 2
3 مسائل جاری حسابداری 2
  جمع: 8

دروس اختیاری

ردیف نام درس تعداد واحد
1 اقتصاد سنجی 2
2 بررسی موارد خاص در حسابداری 2
3 چارچوب موارد گزارشگری مالی 2
4 تحلیل آماری 2
5 متون تخصصی به زبان انگلیسی 2
6 روش تحقیق پیشرفته 2
  جمع: 12

گذراندن 8 واحد از دروس فوق الزامی می باشد.

سمینارهای ویژه آموزش محور

ردیف نام درس تعداد واحد
1 سمینارهای آموزش محور (1) - بررسی موارد خاص در حسابداری 2
2 سمینارهای آموزش محور (2) - تحلیل آماری پیشرفته و نرم افزارهای مرتبط 2
  جمع: 4