موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

حقوق - حقوق جزا و جرم شناسی (فهرست دروس) - غیر دایر

دانشگاه ایرانیانحقوق جزا و جرم‌شناسی در مفهوم مدرن (امروزی) كه به عنوان رشته‌ای نظام‌مند و دارای اصول و قواعد كلی ناظر بر جنبه‌های ماهوی و شكلی مستقل از هم می‌باشد، عمری حدود دو قرن دارد. این رشته از حقوق كه از شاخه‌های اصلی حقوق عمومی محسوب می‌شود خود دارای رشته‌های مختلف می‌باشد كه عمدتاً شامل علوم جنایی تجربی از یك سو و علوم جنایی تحلیلی ـ تفسیری از سوی دیگر می‌شود. تحول روز افزون حقوق جزا و علم جرم‌شناسی در جوامع مختلف باعث ایجاد گونه‌های مختلفی از این شاخه از حقوق شده است كه در گذشته سابقه‌ای نداشته است .
ظهور علوم جنایی تجربی (از جمله علوم جرم‌ یابی، جرم‌ شناسی وكیفر‌شناسی و...) نشانگر تخصصی شدن حقوق جزا است كه بی‌تردید مرتبط با تحولات حاكم بر جامعه، صنعت، اقتصاد و ... است. با این حال آن چه در میان گونه‌های متنوع علوم‌جنایی اهمیت ویژه دارد حقوق جزا در مفهوم خاص خود و علم جرم شناسی است.

کاربرد حقوق جزا و جرم شناسی

امروزه با فنی و تكنیكی شدن مرتكبان جرم و پیچیدگی‌های برخی از جرایم ارتكابی كه طبیعتاً با فنی شدن جوامع در ارتباط است شاهد تخصصی شدن سیستم عدالت كیفری هستیم. تشكیل و تاسیس دادسراها و دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم در كشور ما، مانند مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی (كه به تعقیب و محاكمه مجرمان اقتصادی می‌پردازد‌) دادگاه كیفری استان (كه به جرایم سنگین و شدیدی از جمله قتل عمد رسیدگی می‌كند) و دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اطفال بزهكار و ... نشانگر اهمیت تخصص در رسیدگی‌های كیفری است،
از سوی دیگر امروزه شاهد تخصصی شدن وكالت در دعاوی كیفری هستیم، ‌در برخی از كشورها از جمله آمریكا ورود به محاكم جنایی به عنوان وكیل تخصص ویژه جزایی می‌طلبد برای نمونه وكلایی حق وكالت در جرایمی مانند قتل عمدی و جرایم سیاسی و مطبوعاتی را دارند كه در رشته حقوق جزا و جرم شناسی تحصیل كرده و یا این كه دارای پروانه مخصوص وكالت در این حوزه‌ها باشند، امری كه متاسفانه در كشور ایران خیلی به آن توجه نشده است با این حال وكلایی كه در كشور ما به طور تخصصی در حوزه قتل عمد و سایر حوزه‌ها فعالیت می‌كنند بسیار موفق تر از سایر وكلایی هستند كه كاملا عمومی عمل می‌كنند.

فهرست دروس حقوق - حقوق جزا و جرم شناسی

دروس اصلی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 متون حقوقی به زبان خارجی 2
2 حقوق جزای بین الملل 2
3 متون فقه جزایی 3
4 حقوق جزای اختصاصی (1) 2
5 حقوق جزای عمومی (1) 2
6 آئین دادرسی کیفری 2
7 پزشکی قانونی 2
8 جرم شناسی 2
9 جامعه شناسی جنایی 2
10 سمینار 1
11 پایان نامه 4
  جمع: 24

دروس اختیاری

ردیف نام درس تعداد واحد
1 آیات الاحکام 1
2 پلیس علمی و کشف علمی جرائم 2
3 حقوق کیفری اقتصادی 1
4 تاریخ تحولات حقوق کیفری 2
5 حقوق جزای اختصاصی تطبیقی 2
6 روان پزشکی جنایی 1
7 علم کلام 1
8 تاریخ حقوق کیفری 2
9 حقوق اسلامی تطبیقی 2
10 مسئولیت مدنی 2
11 حقوق جزای عمومی (2) 1
12 روان شناسی جنایی 2
13 حقوق جزای اختصاصی (2) 2
14 فقه حقوق 1
  جمع: 22