موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک (فهرست دروس)

دانشگاه ایرانیاندوره كارشناسی ارشد مالی به منظور پرورش متخصصين در خوزه علوم مالی طراحی شده است. براي پوشش كامل بخشهای مختلف علوم مالی، شش گرایش تخصصی شامل: مهندسی مالی و مدیریت ریسک، بانکداری، بیمه، مستغلات، حقوق مالی و تامین مالی و سرمایه گذاری  در نفت و گاز در نظر گرفته شده است.
همچنین برنامه هایی برای افزودن برخی گرایش های ذیگر مانند مدیریت مالی بنگاه های اقتصادی و سرمایه گذاری در آینده وجود دارد.

اهداف

  • مدیریت مالی شامل مدیریت امور منایع، مصارف و سرمایه گذاری ها در بنگاه های اقتصادی
  • بررسی و تجزیه و تحلیل انواع فرصت های سرمایه گذاری و هدایت آنها به سمت فرصت های مولد اقتصادی و فراهم آموردن زمینه رشد و بالندگی بازار سرمایه و بورس در کشور
  • ابداع انواع محصولات مالی جدید با درنظر گرفتن قوانین اسلامی، تجزیه و تحلیل انواع محصولات مالی و قیمت گذاری آنها و توجه به مدیریت ریسک آنها
  • تجزیه و تحلیل و مدیریت علمی بانکها شامل مدیریت پرتفوی اعتبارات و منابع بانکی، ارائه انواع محصولات جدید بانکداری اسلامی و مدیریت انواع ریسکها در نظام بانکی و کمک به رشد و توسعه نظام پولی کشور
  • بررسی، تحلیل و مدیریت صحیح شرکت های بیمه و ارائه انواع محصولات بیمه ای برای پوشش انواع نیازهای موجود در این بازار با در نظر گرفتن قوانین اسلامی
  • تجزیه و تحلیل و کمک به مدیریت بازار مستغلات با استفاده از مباحث جدید و علمی و کمک به ابداع انواع روش های تامین مالی در بخش مسکن به منظور حل مشکلات مربوط به مسکن در کشور

نقش و توانایی فارغ التحصیلان

شرکت کنندگان در این دوره علاوه بر آشنایی با مسائل دانش مالی در گرایش های مختلف، با زمینه های نوین در این رشته و جایگاه آن در عرصه عمل آشنا خواهند شد. افزایش قدرت تحلیل امور کاربردی با استفاده از مطالعات موردی و آشنایی با مبانی مالی در اسلام از ویژگیهای این دوره می باشد.

فهرست دروس کارشناسی ارشد مالی

دروس جبرانی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 تحلیل آماری 2
2 زبان تخصصی 2
3 روش تحقیق 2
4 اقتصاد مهندسی 3
  جمع: 9

دروس پایه

ردیف نام درس تعداد واحد
1 تئوری های سازمان و مدیریت با رویکرد اسلامی 2
2 تجزیه و تحلیل صورت های مالی 2
3 بازارها و نهاد های مالی 2
4 مدیریت سرمایه گذاری پیشرقته 2
5 مهندسی مالی و مدیریت ریسک 2
6 مدیریت مالی پیشرفته 2
7 اقتصاد سنجی مالی 2
8 مدل سازی مالی 2
  جمع: 16

دروس تخصصی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 ابزارهای مالی اسلامی 2
2 مهندسی مالی پیشرفته 2
3 فرآیندهای تصادفی در مالی 2
  جمع: 6

دروس اختیاری

ردیف نام درس تعداد واحد
1 مدیریت مالی بین المللی 2
2 سرمایه گذاری های جایگزین 2
3 مدل سازی مالی پیشرفته 2
4 علوم و ریاضیات اکچواری 2
5 سرمایه گذاری در مستغلات 2
6 مالی رفتاری 2
7 حقوق قرارداد ها 2
8 حقوق مالیه عمومی 2
9 اقتصاد انرژی 2
10 مدیریت مالی استراتژیک 2
11 تامین مالی پروژه ها 2
12 روشها و مدلهای ارزشیابی سرمایه گذاری ها 2
13 تجزیه و تحلیل و مدیریت فعال پرتفوی سهام 2
  جمع: 26

دانشجو موظف به گذراندن 4 واحد از میان دروس اختیاری فوق یا سایر دروس از رشته های دیگر، یا نظر گروه می باشد.

پایان نامه

برای دانشجویان آموزش محور 6 واحد پایان نامه با 3 درس 2 واحدی جایگزین می گردد.