موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

حقوق تجارت بین الملل (فهرست دروس) - غیر دایر

دانشگاه ایرانیانامروزه همه متفق القول هستند كه تجارت در توسعه و رشد اقتصادی دارای اهمیتی انكار ناپذیر است. تجارت بین الملل منجر به تقسیم بین المللی كار و تخصص در بین كشورها شده و زمینه افزایش ارتباطات را در جهان فراهم آورده است. در حال حاضر کشوری از نظر اقتصادی و رفاه عمومی پیشرو است که بتواند در تجارت بین الملل نقش موثری ایفا کند. به دلیل اهمیت تجارت بین الملل و آمیخته بودن آن با مسائل مختلف حقوقی، در دانشکده های حقوق رشته ای به نام حقوق تجارت بین الملل تاسیس شده است.
حقوق تجارت بین‌الملل را می‌توان مجموعه‌ای از اصول، قواعد و رویه تجاری حاكم بر مبادلات تجاری میان اشخاص (حقیقی و حقوقی) دانست كه از خصیصه فرامرزی برخوردار است، یعنی دارای عنصری خارجی است. در متون خارجی از این رشته تحت یکی از این سه نام یاد می کنند: "International Trade Law", "International Busines Law", "International Commercial Law". این سه گرایش از نظر محتوی تفاوت چندانی با هم ندارند و هر سه منعکس کننده رشته حقوق تجارت بین الملل هستند. در مقایسه با سایر گرایش های حقوق، این گرایش همانطور که از عنوانش مشخص است، به مسائل تجاری می پردازد و آینده عالی و روشنی دارد؛ چرا که امروزه یکی از عناصر و مؤلفه هایی که دولتها و بویژه مردم ملل گوناگون را به هم مرتبط می سازد، بحث تجارت و روابط تجاری است.
عمده مسائل مطروحه در این رشته همه جدید و عملی و کاربردی هستند که دادگاه های ما با این موضوعات بیگانه اند. اما بیگانه بودن سیستم قضایی نمی تواند مانعی بر راه روند رو به افزایش نفوذ این رشته باشد. در واقع، اقتضائات جدید تجاری در عرصه بین الملل، کشور ما را مانند دیگر کشورها بی نیاز از داشتن متخصص در تمام زمینه های متعدد و مختلف این گرایش نمی سازد. از این رو خواه ناخواه در آینده نزدیک کشور ما به شدت درگیر مباحث نظری و عملی این رشته خواهد بود. هم اکنون بسیاری از فارغ تحصیلان این رشته به سرعت جذب شرکتهای تجاری سرمایه گذاری می شوند. در بحث نظری نیز به جهت اینکه نیاز به گسترش این رشته هست نیاز شدیدی به داشتن متخصصین این رشته راداریم.

فهرست دروس حقوق - حقوق تجارت بین الملل

دروس جبرانی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 متون حقوقی پیشنیاز (1) 1
2 متون حقوقی پیشنیاز (2) 1
3 رایانه 1
4 روش تحقیق 1
  جمع: 4

دروس اصلی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 حقوق قراردادهای بین الملل (1) - شرایط انعقاد 1
2 حقوق قراردادهای بین الملل (2) - آثار 2
3 پرداخت های بین المللی و تضمین های آن 2
4 حقوق نفت و گاز 2
5 داوری بازرگانی بین المللی 2
6 بیمه های بازرگانی بین المللی 1
7 حقوق سازمان تجارت جهانی 2
8 حقوق حمل و نقل 2
9 مسئولیت مدنی در تجارت بین الملل 2
10 حقوق سرمایه گذاری خارجی 1
11 حقوق تجارت الکترونیک 1
12 متون حقوقی 2
13 تنظیم قراردادهای بین المللی 1
14 سمینار 1
  جمع: 22

دروس اختیاری

ردیف نام درس تعداد واحد
1 حقوق مالکیت فکری 1
2 حقوق گمرکی و قواعد صادرات و واردات 1
3 حقوق شرکت های تجاری فرا ملی 1
4 حقوق نمایندگی 1
5 حقوق انتقال فناوری 1
6 حقوق رقابت 1
7 تعارض قوانین و صلاحیت محاکم بین المللی 1
8 فقه قراردادهای تجارت بین المللی 1
9 حقوق بورس 1
  جمع: 9