موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

حقوق خصوصی (فهرست دروس)

دانشگاه ایرانیان رشته حقوق خصوصی، در واقع حقوق مادر محسوب شده و از مباحث حقوق مدنی، مسئولیت مدنی،حقوق تجارت، آیین دادرسی مدنی، متون فقه، قواعد فقه و اصول فقه بحث می‌نماید.
حقوق خصوصی از قدیمی‌ترین رشته‌های دانش حقوق و اساس بسیاری از رشته‌هایی است كه در سال‌های اخیر به دلیل توسعه این دانش در نظام آموزشی رسمی كشور به عنوان رشته مستقل تدریس می‌شود، در واقع موضوع حقوق داخلی در تقسیم‌بندی كلی سنتی به دو حوزه حقوق خصوصی و حقوق‌عمومی تقسیم می‌شود.
بر پایه این تقسیم ‌بندی كلیه رشته‌های مرتبط با حقوق داخل كشور در یكی از دو گروه فوق قرار می‌گیرند، بنا براین حقوق خصوصی در معنای عام شامل كلیه‌ی رشته‌هایی است كه قواعد حقوقی مورد بحث در آن‌ها روابط اشخاص جامعه با یكدیگر را تنظیم می‌كند و حقوق ‌عمومی تنظیم كننده روابط متقابل اشخاص و دولت‌ها با یكدیگر است. در حال حاضر موضوعات مورد بحث در رشته حقوق خصوصی دانشگاه‌های كشور به طور كلی به دو حوزه‌ی حقوق مدنی و حقوق تجارت مربوط هستند، هر چند واحدهای درسی دیگری نیز در این رشته تدریس می‌شود ولی تأكید اصلی بر آموزش حقوق مدنی و حقوق تجارت در سطوح پیشرفته و تطبیقی است..

فهرست دروس حقوق خصوصی

دروس اصلی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 حقوق مدنی (1) 2
2 حقوق مدنی (2) 2
3 متون فقه 3
4 اصول فقه 3
5 قواعد فقه 2
6 حقوق بین الملل خصوصی (تعارض قوانین) 2
7 حقوق تجارت 2
8 متون حقوقی به زبان خارجی 2
9 داوری بین المللی 2
10 سمینار 1
11 پایان نامه 4
  جمع: 25

دروس اختیاری

ردیف نام درس تعداد واحد
1 آئین دادرسی مدنی 2
2 حقوق تجارت تطبیقی 2
3 حقوق مدنی تطبیقی 2
4 حقوق اسلامی تطبیقی 2
5 آیات الاحکام 1
6 حقوق تجارت بین الملل 2
7 مسئولیت مدنی 2
8 علم کلام 1
9 اجرای احکام و اسناد 2
10 حقوق دریایی 1
11 تاریخ حقوق 1
12 فلسفه حقوق 1
  جمع: 19