موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

حقوق - حقوق نفت و گاز (فهرست دروس) - غیر دایر

دانشگاه ایرانیاندر چند دهه اخیر مراکز دانشگاهی جهان شاهد پدید آمدن و رشد فراگیر رشته های جدید و با اهمیتی در حوزه علوم انسانی ناظر بر مسأله نفت و گاز در ابعاد حقوقی، اقتصادی و مدیریتی بوده اند. این رشته ها که به صورت میان رشته ای و با پیوند موضوعی با رشته های مختلف علوم انسانی تأسیس شده اند به سرعت در حوزه های مختلف نظری و کاربردی توسعه یافته اند.
اما متأسفانه در کشورهای تولید کننده نفت و گاز استعمار نوین در پی آن بوده که با دریافت امتیازات و انعقاد قراردادهای یکجانبه منابع خود را از حیث تأمین انرژی دنبال کرده و لذا بستر مطالعات دانشگاهی و تربیت نیروی انسانی متخصص بومی در این کشورها، به طور مناسب شکل نگرفته است. کمبود نیروهای متخصص و متعهد بومی در وزارت نفت جهت انجام مذاکرات و عقد قراردادها مشکلی است که در طول تاریخ و بخصوص بعد از انقلاب اسلامی پیش روی مسئولان کشور بوده است.
در راستای حل این مشکل، تأسیس رشته حقوق نفت و گاز، کاری جدید در سطح کشور می باشد. در حقیقت، این رشته یک دوره جامع جهت آموزش تمامی ابعاد حقوقی در صنایع نفت و گاز می باشد. هدف از تشکیل این دوره تربیت نیروی انسانی آشنا با ابعاد حقوق عمومی نفت و گاز، تربیت افراد آشنا با مبانی حقوق بین الملل و حقوق تجارت در حوزه نفت و گاز می باشد.

فهرست دروس حقوق - حقوق نفت و گاز

دروس اصلی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 حقوق قراردادها 3
2 حقوق مسئولیت مدنی 2
3 حقوق تجارت بین الملل 2
4 حقوق نفت و گاز 3
5 حقوق سرمایه گذاری خارجی 2
6 مدیریت دعاوی و اختلافات در صنعت نفت و گاز 3
7 حقوق تطبیقی مالکیت منابع معدنی 2
8 فقه استدلالی نفت و گاز 3
9 شرکت های ملی و چند ملیتی نفت و گاز 2
  جمع: 22

دروس اختیاری

ردیف نام درس تعداد واحد
1 حقوق محیط زیست در صنعت نفت و گاز 2
2 سازمان های بین المللی نفت و گاز 2
3 کنوانسیون های بین المللی انرژی، نفت و گاز 2
4 حقوق دریاها 2
5 نظام حقوقی میادین مشترک نفت و گاز 2
  جمع: 10
حوزه قراردادهای بالا دستی و پایین دستی نفت و گاز
ردیف نام درس تعداد واحد
1 قراردادهای بالا دستی نفت و گاز 2
2 قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی نفت و گاز 2
3 قراردادهای پایین دستی نفت 2
4 قراردادهای گاز 2
5 بازارهای بین المللی نفت و گاز 2
  جمع: 10
حوزه حقوق سرمایه گذاری خارجی صنعت نفت و گاز
ردیف نام درس تعداد واحد
1 تأمین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز 2
2 حقوق انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفت و گاز 2
3 حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی 2
4 حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری خارجی 2
5 حقوق مالکیت فکری و اموال معنوی در صنعت نفت و گاز 2
  جمع: 10
حوزه حقوق عمومی و محیط زیست صنعت نفت و گاز
ردیف نام درس تعداد واحد
1 حقوق محیط زیست در صنعت نفت و گاز 2
2 حقق مسئولیت مدنی در صنعت نفت و گاز 2
3 حقوق مالیات ها و عوارض دولتی نفت و گاز 2
4 مقررات و قوانین حاکم بر صنعت نفت و گاز 2
5 حقوق خصوصی سازی در صنعت نفت و گاز 2
  جمع: 10
حوزه حقوق تجارت نفت و گاز
ردیف نام درس تعداد واحد
1 حقوق حمل و نقل در صنعت نفت و گاز 3
2 حقوق شرکت های چند ملیتی 3
3 حقوق بیمه در صنعت نفت و گاز 2
4 حقوق رقابت در صنعت نفت و گاز 2
  جمع: 10