موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

حقوق - ثبت اسناد و املاک (فهرست دروس) - غیر دایر

دانشگاه ایرانیاندوره کارشناسی ارشد حقوق - ثبت اسناد و املاک یکی از برنامه های علمی – آموزشی است که در برگیرنده آموزش اهم موضوعات حقوقی – ثبتی با هدف تربیت کارشناسان ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک از طریق بالا بردن سطح اطلاعات و آگاهی و بینش حقوقی و ثبتی شرکت کنندگان در دوره توأم با آموزش روش تحقیق و تقویت استنباط و تجزیه و تحلیل ابعاد حقوقی مسائل ثبت اسناد و املاک می باشد.
نیاز روز افزون جامعه و نظام ثبت اسناد و املاک کشور به نیروهای متخصص و مجرب و آشنا به مسائل ثبتی و حقوقی در زمینه های مختلف و نیز ضرورت ارتقاء دانش و توانمندی شاغلین مسند قضا، مشاوره حقوقی و وکالت، سردفتری و کارشناسی مسائل حقوقی و ثبتی، اهمیت تأسیس این دوره را به خوبی آشکار می سازد.
توسعه آموزش امور ثبتی با توجه به نیازهای جامعه و نظام ثبت اسناد و املاک کشور در جهت رسیدن به بخشی از اهداف برنامه های توسعه از جمله محور های اصلی این دوره می باشد.

فهرست دروس حقوق - ثبت اسناد و املاک

دروس پیشنیاز

ردیف نام درس تعداد واحد
1 منطق 2
2 معارف اسلامی 2
3 زبان عمومی 2
4 روش تحقیق 2
  جمع: 8

دروس جبرانی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 متون فقه (معاملات، وصیت) 2
2 متون فقه (نکاح، طلاق، شهادت) 2
3 متون حقوقی به زبان (انگلیسی یا فرانسه) 2
4 حقوق مدنی (1) 1
5 حقوق مدنی (2) 2
6 حقوق مدنی (3) 3
7 حقوق مدنی (4) 2
8 حقوق مدنی (5) 3
9 حقوق مدنی (6) 3
10 حقوق مدنی (7) 3
11 حقوق مدنی (8) 3
12 آیین دادرسی مدنی (1) 2
13 آیین دادرسی مدنی (2) 2
14 ادله اثبات دعوی 2
15 حقوق تجارت (1) 1
16 حقوق تجارت (2) 2
17 حقوق تجارت (3) 2
18 حقوق تجارت (4) 2
19 حقوق بین الملل خصوصی (1) 2
20 حقوق بین الملل خصوصی (2) 2
21 حقوق بین الملل عمومی (1) 2
22 حقوق جزای عمومی (1) 3
23 حقوق جزای عمومی (2) 2
24 حقوق جزای اختصاصی (1) 3
25 حقوق جزای اختصاصی (2) 2
26 حقوق اساسی (2) 3
  جمع: 58

دروس اصلی - تخصصی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 مبانی فقه ثبت 2
2 حقوق مدنی پیشرفته (1) 2
3 حقوق مدنی پیشرفته (2) 2
4 حقوق ثبت اسناد 2
5 حقوق ثبت املاک 2
6 حقوق مالکیت معنوی 1
7 اجرای احکام و اسناد 1
8 حقوق اسناد الکترونیک 1
9 حقوق اراضی و املاک 2
10 حقوق جزای ثبتی 1
11 کاداستر در نظام اطلاعاتی ثبتی 1
12 تعارض قوانین در اسناد، قراردادها و احوال شخصیه 1
13 متون حقوقی تخصصی به زبان خارجی 2
14 تحلیل آراء ثبتی و قضایی 1
15 سمینار 1
16 پایان نامه 4
  جمع: 26

دروس اختیاری

ردیف نام درس تعداد واحد
1 حقوق اداری 1
2 حقوق تطبیقی ثبت 2
3 حقوق منابع طبیعی 1
4 حقوق تجارت 1
5 نظام حقوقی مناطق آزاد تجاری – صنعتی 1
6 آئین دادرسی در امور ثبتی 1
7 تحلیل مقررات حرفه ای دفاتر رسمی 1
8 واژه شناسی و ادبیات ثبتی 1
9 ثبت و کنوانسیون های بین المللی 1
10 حقوق بیمه 1
11 فلسفه حقوق 1
12 آیات الاحکام 1
13 فرآیندهای الکترونیکی نظام اجرایی ثبت 1
  جمع: 14