موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

جدول شهریه ها

شهریه مقطع کارشناسی ارشد دوره های مجازی سال 1397

ردیف نام دوره ثابت هر نیمسال متغییر هر واحد درس هر واحد پایان نامه
(نظری)
1 گروه علوم انسانی 9,240,000 ریال 1,700,000 ریال 4,620,000 ریال
2 سایر گروه های آموزشی 10,780,000 ریال 1,848,000 ریال 6,160,000 ریال

شهریه مقطع کارشناسی دوره های مجازی سال 1397

ردیف نام دوره ثابت هر نیمسال متغییر هر واحد درس مجازی دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی
عمومی پایه (نظری) اصلی و تخصصی (نظری)
1 گروه علوم انسانی 4,658,000 ریال 281,000 ریال 327,000 ریال 396,000 ریال 700,000 ریال 700,000 ریال
2 سایر گروه های آموزشی 5,590,000 ریال 281,000 ریال 396,000 ریال 467,000 ریال 840,000 ریال 1,167,000 ریال