موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

درخواست دانشجوی میهمان در موسسه - پرسشنامه شماره 301

دانشجویان سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عال کشور می توانند با تکمیل پریشنامه زیر تقاضای خود را در خصوص واحد های دانشگاهی که در این موسسه ارائه می گردد از این طریق به مسئولین ذی ربط ارسال دارند. این واحد ها غالبا بصورت الکترونیکی بوده و دانشجویان می بایست با دانشگاه محل تحصیل خود در این خصوص هماهنگ شوند. لطفا قبل از تکمیل پرسشنامه مذکور موارد زیر را در نظر داشته باشید:

اطلاعات درخواستی را (به جز آدرس پست الکترونیکی) صرفا با حروف فارسی درج نمایید.
تکمیل مواردی که با علامت "*" مشخص گردیده اند الزامی است.

مشخصات فردی
مشخصات تحصیلی
تایید و ارسال
پایان
نام: *   
نام خانوادگی: *   
شماره ملی: *     
پست الکترونیکی: *      
تلفن ثابت: *   
تلفن همراه: *   
 آدرس محل سکونت: *