موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

فرمها و پرسشنامه ها

از آنجا که کلیه تقاضاها و درخواستهای آموزشی و یا اداری در این موسسه آموزش عالی بصورت الکترونیکی و از طریق تکمیل پرسشنامه های مربوطه انجام می پذیرد، ضروری است مراجعه کنندگان اعم اساتید محترم، دانشجویان و متقاضیان خدمات آموزشی، مالی و اداری پرسشنامه های مربوطه را با دقت تکمیل و ارسال نمایند. بدیهی است در اولین فرصت درخواست ارسالی مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.