Iranian

مؤسسه آموزش عالی ایرانیان ( مجازی )  سال 1380 توسط جمعی از اعضای هیأت علمی چند دانشگاه تأسیس گردیده است و اکنون این موسسه در ده رشته مختلف تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور دانشجو پذیرش می نماید. حسب اطلاعات بدست آمده در اواخر ریاست جمهوری جناب آقای محمود احمدی نژاد ایشان مجوز اصولی دانشگاهی را از شورای عالی انقلاب فرهنگی اخذ نموده و نام آن را بدون توجه به هم نامی با این مؤسسه آموزش عالی " ایرانیان " قرار می دهند. بعدها شورای عالی انقلاب فرهنگی مجوز ایشان را به علل مختلف لغو کرده ولی متأسفانه با وجود گذشت زمان طولانی هنوز بسیاری از افراد به علت همنامی مذکور، این مؤسسه آموزش عالی را همان دانشگاه لغو مجوز شده ایشان می پندارند، بطوریکه این موضوع بعضاً موجب سر درگمی و یا عدم جدیت داوطلبین ورود به این موسسه آموزش عالی شده است. در این راستا جهت تنویر افکار عمومی نوشته حاضر تهیه و به سمع و نظر مخاطبین می رسد.
برای آشنایی بیشتر مخاطبین با این موسسه آموزش عالی و همچنین رشته های تحصیلی موجود در دوره های مختلف آن، مخصوصاً دوره های بدون آزمون، توصیه می گردد به پیوندهای زیر مراجعه نمایید: