موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

معاونت فرهنگی و دانشجویی

موسسه آموزش عالی ایرانیانمعاونت فرهنگی موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان وظیفه سیاست گذاری، برنامه‌ریزی، اجرا، هدایت و نظارت و ارزیابی کلیه امور فرهنگی دانشگاه، از جمله امور فرهنگی - اجتماعی و فوق برنامه، ورزش و تربیت بدنی، رفاهی و امور انضباطی دانشجویان را در حدود مقررات و ضوابط مصوب موسسه بر عهده دارد.


وظایف و اختیارات:

  • نیازسنجی و برنامه‌ریزی در ارائه بهینه‌ی خدمات فرهنگی و اجتماعی دانشجویان
  • نظارت بر امور فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و کلیه فعالیت‌های غیرآموزشی و فوق برنامه دانشجویان
  • توسعه و تعمیم رشته‌های مختلف ورزشی در دانشگاه و ارائه‌ی تسهیلات لازم در این زمینه
  • برنامه ریزی برای فراهم آوردن امکانات فرهنگی، هنری برای دانشگاهیان در چارچوب همکاری با معاونت‌ها و ادارت ذی‌ربط در موسسه
معاون فرهنگی و دانشجویی: سید حمزه حسینی