موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

معاونت آموزش

موسسه آموزش عالی ایرانیانسرعت پر شتاب علم و فناوری و ظهور پیشرفت های عظیم علمی در هزاره سوم، کشورهای جهان را در شرایطی قرارداده است که، ایجاد تحول راهبردی در برنامه های توسعه امری حیاتی و گامی اساسی در جهت توسعه همه جانبه است و بر این مبنا آموزش عالی و تمامی کارگزاران نظام علمی کشور و به طور کلی نهادهای مولد اندیشه نقش کلیدی در تبیین و تحقق این تحول راهبردی - با الهام از برنامه های توسعه و اهداف بلند سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران- خواهند داشت. در پایان از جانب معاونت آموزشی دانشگاه از درگاه ایزد منان برای کلیه دانشجویان این موسسه آموزش عالی مخصوصاً دانشجویان جدید آرزوی موفقیت و سربلندی می نمایم.
معاون آموزشی دانشگاه ایرانیان وظیفه برنامه ریزی، اداره و هدایت کلیه امور آموزشی دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی، تصمیم گیری درباره مسائل آموزشی، سیاست گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم در جهت گسترش و ارتقا کیفیت آموزشی و اجرای دوره های آموزشی و ارزیابی آنها را بر عهده دارد.

وظایف و اختیارات:

  • تهیه و پیشنهاد آئین نامه های مختلف آموزشی، با همکاری مسولان ذی ربط در گروههای آموزشی و دانشکده ها
  • تدوین و پیشنهاد برنامه های آموزشی دانشگاه و نظارت بر اجرای آنها پس از تصویب
  • ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان
  • مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل آموزشی و تنظیم برنامه های درسی و امتحانی
  • نظارت بر اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی، از طریق دفتر نظارت و ارزیابی آموزشی دانشگاه
معاون آموزش موسسه: آقای دکتر علیرضا یوزباشی