موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

کارشناس آموزشی دانشکده حقوق


نام: سکینه
نام خانوادگی: پژوهی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد (MBA)
مرتبه علمی: ----
مسوولیت های قبلی: کارشناس گروه مدیریت