موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

کارشناس آموزشی دانشکده مدیریت


نام: فاطمه
نام خانوادگی: اسکندر
مدرک تحصیلی: دانشجو دکتری مدیریت سیستمها
مرتبه علمی: مربی
مسئولیت های قبلی:  مدرس دانشگاه، مشاور سازمانی پروژه های ارزیابی عملکرد سازمانی