موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

معاونت اداری و مالی

موسسه آموزش عالی ایرانیانمعاونت اداری و مالی مسئول نظارت بر اجرای کلیه امور حقوقی دانشگاه، قراردادهای امور ساختمانی و تاسیساتی، خدماتی، رسیدگی به هدف های اجرایی دانشگاه، پیش بینی بودجه و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه ایرانیان است. همچنین این معاونت در زمینه برقراری نظام امور اداری و اجرای دقیق مقررات و ضوابط اداری و مالی فعالیت می کند تا راه برای تحقق اهداف آموزش عالی موسسه هموار گردد.

وظایف و اختیارات:

  • برنامه ریزی، اداره و هدایت امور اداری و مالی، تهیه و اجرای عملیات عمرانی در چهارچوب طرح جامع برای تامین و نگهداری فضاهای کالبدی متناسب با برنامه توسعه آموزش عالی موسسه
  • پیشنهاد بودجه عمرانی و نظارت بر اجرای کلیه مقررات استخدامی، مالی و معاملاتی و عمرانی
  • تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به منظور توسعه کمی و کیفی آموزش و پژوهش و فناوری و پیشنهاد ساختار و تشکیلات و بودجه موسسه
  • حصول اطمینان یافتن از حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه، از طریق اعمال نظارت بر کار آنها
  • همکاری با ریاست دانشگاه برای اجرای هرچه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی موسسه
  • نظارت بر طرح های عمرانی و بودجه سالانه و پیشنهاد به رئیس دانشگاه
معاون اداری و مالی: مهدی عرب یزدی