موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

ریاست دانشکده حسابداری


نام: جعفر
نام خانوادگی: شیخیان عزیزی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مالی
مرتبه علمی: ----
مسئولیت های قبلی:  رییس گروه حسابداری، معاون آموزشی دانشگاه