موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

ریاست دانشکده حقوق


نام: احسان
نام خانوادگی: بابایی
مدرک تحصیلی: دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
مرتبه علمی: استادیار
علایق پژوهشی:  فقه، حقوق جزای عمومی، جرم شناسی