موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

ریاست دانشکده مدیریت


نام: رضا
نام خانوادگی: قرایی پور
مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت تولید و عملیات
مرتبه علمی: استادیار
علایق پژوهشی:  کارآفرینی، تولید و عملیات، تحقیقات بازاریابی، فناوری اطلاعات