موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

ریاست موسسه


نام: بیژن
نام خانوادگی: عرب یزدی
مدرک تحصیلی: دکترا الکترونیک - کامپیوتر
مرتبه علمی: دانشیار
مسئولیت های قبی:  رییس گروه، رییس دانشگاه، رییس مرکز تحقیقات فضایی

پیام ریاست

گسترش آموزش یکی از اهداف برنامه توسعه کشور می باشد که این مهم در سطوح عالی آن به وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری محول گردیده است.
آموزش الکترونیکی با استفاده از فن آوری های نوین در ایجاد محیط های جدید آموزشی مانند محیط های مجازی، قدمهای موثری را در راستای توسعه شبکه آموزش کشور برداشته و روش های منحصر به فردی را جهت حصول به هدف فوق ارائه نموده است. در حال حاضر این نوع از آموزش در کشور هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی در حال گسترش و ارتقاء می باشد و امیدواری زیادی وجود دارد در آینده نیز توسعه بیشتری هم بیاید.
موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان بعنوان یکی از موسسات آموزش عالی الکترونیکی در کشور وظیفه ارائه دوره های دانشگاهی بصورت مجازی (الکترونیکی) را دارد و در این راستا از بستر و زیر ساخت مناسبی نیز برخوردار است.
مجموعه کادر علمی و فنی این دانشگاه الکترونیکی سعی بر آن دارند تا از آخرین دستاوردهای علمی و فنی در این زمینه جهت نیل به اهداف و انجام مأموریت های خود استفاده نمایند و قشر وسیعی از داوطلبین آموزش عالی در کشور را تحت پوشش خود قرار دهند. امید واثق دارم دست اندر کاران این موسسه آموزش عالی و دیگر همکاران ما در دیگر مراکز آموزش عالی کشور این موسسه را در نیل به اهداف خود یاری خواهند نمود و ما و شما شاهد توسعه روز افزون این موسسه در کلیه زمینه های کاری خواهیم بود.
ریاست موسسه: بیژن عرب یزدی