تاریخ: 1393/06/26

تمدید زمان ثبت نام الکترونیکی دوره های کارشناسی ورودی 93

با توجه به درخواست پذبرفته شدگان آزمون سراسری، زمان ثبت نام اولیه تا پایان روز یکشنبه مورخ 30 شهریور 1393 تمدید گردید.
بدیهی است این زمان به هیچ وجه تمدید نخواهد گردید و افرادی که اقدام به ثبت نام الکترونیکی تا تاریخ مذکور ننمایند، قبولی آنها کم لن یکن تلقی می گردد. تسریع در امر ثبت نام موجب کاهش ریسک در انجام امر ثبت نام خواهد شد و لذا توصیه می گردد این فرایند را به لحظات پایانی زمان مقرر موکول ننمایید.