تاریخ: 1393/06/27

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 93 (ویژه برادران)

ارائه مدرکی که وضعیت نظام وظیفه عمومی فرد را مطابق صفحه شماره 36 دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون سراسری سال 93 (دانلود) مشخص نماید در هنگام مراجعه حضوری و ثبت نام نهایی الزامی است.