تاریخ: 1393/07/09

تقویم آموزشی دوره کارشناسی نیمسال اول سال تحصیلی 93-94


ثبت نام: یکشنبه 1393/07/06الی چهارشنبه 1393/07/08
شروع کلاسها: شنبه 1393/07/19
حذف و اضافه: دوشنبه 1393/07/28 و سه شنبه  1393/07/29
حذف اضطراری: دوشنبه 1393/10/15 و سه شنبه  1393/10/16
آزمونهای پایانی: شنبه 1393/11/11 الی سه شنبه 1393/11/21