تاریخ: 1397/05/09

جدول زمان بندی انتخاب رشته تا اعلام نتايج آزمون سراسری سال 1397

ردیف موضوع تاریخ
1 انتخاب رشته از طريق سايت سازمان سنجش 15 لغايت 20 مرداد 1397
2 اعلام نتايج نهايی آزمون نيمه دوم شهريور ماه 1397
3 استقرار كارنامه نهايی آزمون سراسری سال 1397 بر روي سايت سازمان سنجش نيمه دوم شهريور ماه 1397