تاریخ: 1393/10/16

اطلاعیه مربوط به تسویه حساب شهریه نیمسال اول 93-94

دانشجویان گرامی، حداکثر تا تاریخ 1393/10/20 فرصت دارند تا از طریق سامانه مدیریت آموزش نسبت به تسویه حساب مانده شهریه (قسمت دوم پرداخت) جهت نیمسال اول سال تحصیلی  93-94 خود اقدام نمایند.
بدیهی است شرکت در امتحانات پایانی منوط به تسویه حساب در سامانه مذکور می باشد.