تاریخ: 1393/12/05

اطلاعیه در خصوص پرداخت شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند جهت پرداخت شهریه نیم سال دوم سال تحصیلی 94-93 جهت نهایی شدن انتخاب واحد به سامانه ی مدیریت آموزشی مراجعه شود: ( قسمت آموزش- نیم سال تحصیلی- دروس نیم سال دانشجو) و بعد از انتخاب واحد مطابق تقویم آموزشی موسسه نسبت به پرداخت اینترنتی شهریه خود اقدام نمایند.
دانشجویانی که جهت پرداخت یکجای شهریه ی خود با مشکل رو به رو می باشند می توانند شهریه ی خود را در دو قسمت به شرح زیر پرداخت نمایند:
1- دانشجوین کارشناسی ارشد:
 پرداخت مبلغ 6,000,000 ريال به عنوان قسمت اول شهریه و پرداخت الباقی حداکثر تا تاریخ 1394/01/30
2- دانشجویان کارشناسی:
پرداخت مبلغ 4,000,000 ريال به عنوان قسمت اول شهریه و پرداخت الباقی حداکثر تا تاریخ 1394/01/30

معاونت اداری و مالی موسسه