تاریخ: 1394/02/15

قابل توجه متقاضیان دریافت تسهیلات شهریه

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند  که  بخش درخواست تسهیلات شهریه تا مورخ 94/02/20 فعال می باشد. لذا آن دسته از دانشجویانی که متقاضی دریافت تسهیلات مذکور می باشند می توانند تا تاریخ فوق نسبت به ثبت در خواست و دریافت شماره تسهیلات اقدام نمایند.
بدیهی است پس از تاریخ فوق بخش درخواست تسهیلات غیر فعال شده و از دسترس دانشجویان خارج خواهد گردید.

معاونت اداری و مالی موسسه