تاریخ: 1393/06/19

آغاز ثبت نام نهایی دوره کارشناسی ارشد

کلیه قبول شدگان دوره کارشناسی ارشد که ثبت نام الکترونیکی خود را با موفقیت به پایان رسانده اند می توانند مطابق برنامه زمان بندی شده مندرج در ایمیل ارسالی این موسسه از تاریخ 1392/06/23 لغایت 1393/06/26 جهت ثبت نام نهایی همراه با مدارک لازم حضوراً مراجعه نمایند.
تمام اطلاعات لازم در ایمیل ارسال شده مذکور درج گردیده است. در صورتیکه ثبت نام الکترونیکی با موفقیت توسط فردی انجام گرفته اما ایمیلی در خصوص تعیین زمان مراجعه حضوری تا این تاریخ دریافت ننموده است، ضروری است در اسرع وقت ممکن با دفتر این موسسه به شماره تلفن 22010060 (هشت خط) تماس حاصل نماید.