تاریخ: 1393/07/09

تقویم آموزشی دوره کارشناسی ارشد نیمسال اول سال تحصیلی 93-94


ثبت نام: یکشنبه 1393/06/23الی چهارشنبه 1393/06/26
شروع کلاسها: شنبه 1393/07/19
حذف و اضافه: شنبه 1393/07/26 و یکشنبه  1393/07/27
حذف اضطراری: شنبه 1393/10/13 و یکشنبه  1393/10/14
آزمونهای پایانی: شنبه 1393/11/11 الی سه شنبه 1393/11/21