تاریخ: 1393/11/29

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

در نیمسال دوم سال تحصیلی  94-93 دروس زیر برای تمام دانشجویان کارشناسی ارشد در نظر گرفته شده است:

نظریه رمز نگاری 3 واحد 
الگو شناسی آماری 3 واحد  
امنیت پایگاه داده 3 واحد  
جمع کل: 9 واحد  

دانشجویانی که در نیمسال اول سال تحصیلی جاری به هر دلیلی موفق به گذراندن برخی از دروس جبرانی یا اصلی نشده اند می توانند در نیمسال دوم تقاضای اخذ یک درس دیگر (علاوه بر سه درس تعیین شده بالا) را بنمایند.
لازم است دانشجویان متقاضی، درخواست های خود را بصورت ایمیل حداکثر تا تاریخ 1393/12/04 به آدرس mohajeri@iranian.ac.ir ارسال نمایند. پس از بررسی درخواست ها چنانچه تعداد دانشجویان متقاضی برای یک درس به حد نصاب تشکیل کلاس برسد، آن درس بصورت عادی ارائه خواهد شد و در صورتیکه تعداد دانشجویان متقاضی برای یک درس به حد نصاب تشکیل کلاس نرسد، امکان ارائه آن درس بصورت شرایط ویژه (درصورت پذیرش دانشجویان متقاضی) وجود خواهد داشت.
شرایط ویژه به معنی تقبل پرداخت وجه اضافی کسری تعداد دانشجو از حد نصاب آن درس می باشد.

واحد آموزش