تاریخ: 1396/06/29

ثبت نام با تأخیر مقطع کارشناسی ارشد سال 1396

قابل توجه پذیرفته شدگان گرامی مقطع کارشناسی ارشد مؤسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان نظر به اینکه پاره ای از پذیرفته شدگان سال 1396 سازمان سنجش آموزش کشور هنوز موفق به ثبت نام در این مؤسسه آموزش عالی نگردیده اند به اطلاع می رساند سه شنبه مورخ 1396/07/04 از ساعت 9 تا  15 ثبت نام حضوری در محل ساختمان شماره یک بعمل خواهد آمد.
با توجه به برگزاری کارگاه آموزشی در زمان مذکور اختصاص یک روز زمان جهت ثبت نام و حضور در کارگاه آموزشی ضروری می باشد.