تاریخ: 1393/06/22

منع تحصیل همزمان

بر اساس استعلام به عمل آمده از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری در خصوص تحصیل همزمان به اطلاع می رساند:
تحصیل دانشجو در هر زمان صرفا در یک دوره و در یک رشته تحصیلی امکانپذیر می باشد. مراتب جهت اطلاع دانشجویان ورودی جدید موسسه ایفاد می گردد.