تاریخ: 1393/08/07

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم موسسه:

روز پنجشنبه مورخ 1393/08/08 از ساعت 9:00 تا 13:00 به علت انجام عملیات سرویس و نگهداری دیتا سنتر موسسه از مدار خارج خواهد گردید و پیرو آن دسترسی دانشجویان به سامانه یادگیری مجازی نیز قطع خواهد شد. بدیهی است سایت پیاتزا که کلیه تعاملات کلاسی را برقرار می نماید در ساعات فوق همچنان فعال خواهد بود.