تاریخ: 1393/08/29

پوشش بیمه حوادث دانشجویان

به اطلاع دانشجویان مشغول تحصیل در این موسسه آموزش عالی می رساند کلیه دانشجویان موسسه تحت پوشه بیمه حوادث شرکت بیمه البرز از تاریخ 1393/08/01 قرار گرفته اند. میزان تعهدات و نحوه دریافت خسارت را از اینجا بارگیری نمایید.
ضمنا کارت بیمه حوادث دانشجویان توسط شرکت بیمه کننده صادر و متعاقبا تصویر آن به آدرس دانشجویان ایمیل خواهد گردید.