تاریخ: 1393/10/07

جدول زمانبندی امتحانات پایان ترم نیمسال اول 93-94

دانشجویان گرامی، با توجه به نزدیک شده به پایان ترم اول سال تحصیلی  93-94 برنامه زمانبندی امتحانات پایان ترم  در سایت روزآمد گردید. لطفا با توجه به مقطع تحصیلی خود، زمان و ساعت امتحانات را به دقت یادداشت نمایید.
لازم به ذکر است غیبت در امتحانات پایان ترم به منزله نمره صفر خواهد بود.