تاریخ: 1393/12/07

اطلاعیه در خصوص سایت پیاتزا

نظر به نیاز ارتباط با مسئولین اجرایی- آموزشی موسسه دو صفحه در سایت پیاتزا به شرح زیر برای درج مطالب غیر درسی دانشجویان و ارسال آن به مسئولین ذیربط در نظر گرفته شده است.
دانشجویان گرامی جهت ثبت نام در صفحه های مذکور به صندوق پستی خود مراجعه و پیوند مندرج در ایمیل ارسالی از سایت پیاتزا را کلیک و تایید نمایند.
- بلاگ جهت دانشکده ی کامپیوتر (CE)، مقطع کارشناسی ارشد Blog: CE.MS 100                      :(MS)
- بلاگ جهت دانشکده ی کامپیوتر (CE )، مقطع کارشناسی Blog: CE.BS 100                              :(BS)

با تشکر
کارشناس سامانه های موسسه