تاریخ: 1393/12/20

از دسترس خارج شدن موقت سامانه های دانشگاه

دانشجویان گرامی به منظور انجام پاره ای تغییرات و سرویس های دوره ای کلیه سامانه های دانشگاه به جز سامانه پیاتزا در روز چهارشنبه 1393/12/20 از ساعت 10 الی  13موقتا از دسترس خارج خواهد بود.

با تشکر
کارشناس سامانه های موسسه