تاریخ: 1394/05/19

اطلاعیه در خصوص استفاده از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویی

دانشجویان محترمی که مایلند از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویی مؤسسه استفاده نمایند فقط تا پایان روز 1394/05/31 فرصت دارند که مطابق آیین نامه و مقررات دریافت تسهیلات (واقع در سایت دانشگاه > امور مالی > آیین نامه و مقررات دریافت تسهیلات) تقاضای خود را با تکمیل و ارسال پرسشنامه شماره 401 (واقع در سایت دانشگاه > امور مالی > درخواست تسهیلات) اعلام نمایند.
بدیهی است که به تقاضاهای ارسالی پس از تاریخ 1394/05/31 ترتیب اثر داده نخواهد شد.

واحد ثبت نام و آموزش