تاریخ: 1394/08/10

مراسم ازدواج دانشجویی

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان و اساتید گرامی در کلیه مقاطع تحصیلی این دانشگاه می رساند خوشبختانه تا 1394/08/30 ثبت نام در مراسم ازدواج دانشجویی از طریق نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها تمدید گردیده است.
دانشجویان و اساتید متقاضی می توانند از طریق سایت http://ezdevaj.nahad.ir/94 اقدام و پیگیری لازم را به عمل آورند.

واحد  فرهنگی موسسه
حسینی