تاریخ: 1394/09/14

پوشش بیمه حوادث دانشجویان

به اطلاع دانشجویان مشغول تحصیل در این موسسه آموزش عالی می رساند کلیه دانشجویان موسسه تحت پوشه بیمه حوادث شرکت بیمه البرز از تاریخ 1394/09/09 به مدت یکسال قرار گرفته اند. میزان تعهدات و نحوه دریافت خسارت را از اینجا بارگیری نمایید.