تاریخ: 1395/01/16

بیمه حوادث دانشجویان ورودی نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95

به اطلاع دانشجویان ورودی نیمسال دوم  1394 شاغل به تحصیل می رساند، دانشجویان مذکور تحت پوشش بیمه حوادث شرکت بیمه البرز تا تاریخ 1395/09/09 قرار گرفته اند.