تاریخ: 1396/02/14

پوشش بیمه حوادث دانشجویان

به اطلاع دانشجویان مشغول تحصیل در این موسسه آموزش عالی می رساند کلیه دانشجویان موسسه تحت پوشه بیمه حوادث شرکت بیمه البرز از تاریخ 1396/02/11 به مدت یکسال قرار گرفته اند. میزان تعهدات و نحوه دریافت خسارت را از اینجا بارگیری نمایید.