موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

طراحی محتوای بخش های اصلی مقاله

مقدمه

- ایده اصلی مقاله چیست؟
- چرا این ایده مهم است ؟
- چه نوآوری انتظار می رود که این مقاله داشته باشد؟
- ترتیب مطالبی که در ادامه مقاله می آید چیست؟

مرور ادبیات

- چه کارهایی تا به حال در ارتباط با ایده اصلی مقاله صورت گرفته است؟
- چه خلآیی در کارهای گذشته وجود دارد که نشان می دهد نوآوری مقاله ما واقعا جدید است؟
- مفاهیم و مبانی نظری ای که مقاله ما بر آن استوار است کدام است؟

روش شناسی

- سوال تحقیق مقاله ما چیست؟
- طرح کلی تحقیق ما کدام است ؟
- چه قدمهایی را برای استخراج یافته های تحقیق و پشتیبانی آن ها برداشته ایم؟
- چه ابزارهایی در این راه استفاده ( ابزارهای جمع آوری داده ها و تحلیل آنها )؟

یافته ها و تحلیل

- نتایج تحقیق ما چه هستند؟
- این یافته ها چگونه پاسخ سوال تحقیق ما را می دهند؟

بحث و نتیجه گیری

- یافته های تحقیق ما چه ارتباطی با مطالعات و کارهای مرتبط انجام شده قبلی دارد؟
- چه یافته های جدیدی ( نوآوریهایی ) را به کارهای قبلی اضافه می کند ؟
- چه نضعف ها و محدویت هایی مقاله ما دارد؟
- چه پیشنهاداتی برای پژوهش های بعدی می توان داد؟


خوب این سوالات را به همین شکلی بردارید، و سعی کنید که در 2خط پاسخ هر کدام از این سوالات را بدهید.
با انجام این کار عملا شما طراحی مقاله خودتان را انجام داده اید. یعنی مشخص کرده اید که در هر بخش از مقاله چه مطالبی قرار است گفته شود ( هر چند که هنوز آنرا ننوشته اید ).