موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

تقویم پژوهشی

نیمسال اول سال تحصیلی 97-98

نکته: تاریخ پیشنهادی تاریخ نهایی میباشد.

ردیف فعالیت آخرین زمان
1 تعیین اساتید داوطلب ارائه سمینار، پروژه و پایان نامه توسط گروه  1397/02/15
2 ایجاد دسترسی اساتید فوق در پیاتزا  1397/02/22
3 بررسی موضوعات توسط کارشناسان پژوهشی(جنبه های تکرار، نوآوری و ارتباط به رشته)  1397/03/05
4 ارائه موضوع توسط اساتید در تالار عمومی سمینار و پروژه در پیاتزا  1397/03/05
5 نهایی کردن موضوع توسط استاد و دانشجو و اضافه کردن نام دانشجو در تالار خصوصی توسط استاد  1397/04/02
6 تکمیل فرم 204 توسط دانشجو و ارائه به کارشناس پژوهش جهت درج در پرونده  1397/06/24
7 تشکیل کلاس در Lms به منظور آشنایی با نحوه نگارش و ارزیابی روند کار توسط استاد  1397/06/24
8 پیشرفت گزارش کار 40 درصد  1397/08/19
9 ارسال فایل نهایی سمینار یا پروژه برای استاد راهنما  1397/11/25
10 ارسال کتابچه نهایی سمینار یا پروژه به کارشناس گروه توسط استاد راهنما  1397/11/25
11 پیش دفاع  1397/12/05
12 تعیین داور و ارسال پروژه برای داور توسط گروه  1397/12/09
13 تعیین زمان دفاع و اطلاع رسانی به دانشجو  1397/12/10
14 دفاع پروژه  1397/12/14
15 ارائه مستندات به گروه و ثبت نمره(مدیر گروه)  1397/12/15