آیین نامه اخذ پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

شرایط اخذ پایان نامه

1- دانشجو برای کسب موافقت گروه باید اقدامات زیر را در پایان ترم 2 و قبل از شروع ترم 3 به انجام برساند:
        - معدل دانشجو تا پایان ترم 3، بالاتر از 17 باشد (با تشخیص گروه حداقل معدل می تواند افزایش یابد).
        - گروه با درخواست دانشجو موافقت نماید.  
1- 1- تعیین و معرفی استاد راهنما به گروه و تصویب استاد توسط گروه

شرایط تصویب استاد راهنما و مشاور:
• استاد راهنما ترجیحا از اعضا هیات علمی داخلی دانشگاه باشد. در غیر این صورت اعضا هیات علمی دانشگاههای دیگر در صورت تأیید گروه می توانند به عنوان استاد راهنما انتخاب شوند.
• درصورت نیاز به استاد مشاور، استاد مشاور از سوی استاد راهنما معرفی و به تصویب گروه می رسد.

1- 2- تعیین و معرفی استاد راهنما به گروه و تصویب استاد توسط گروه
• پس از تایید موضوع توسط گروه آموزشی مربوطه، دانشجو کار بر روی پایان نامه را در طول ترم 3 (ترجیحاً در قالب درس سمینار یا روش تحقیق) می تواند آغاز کند تا بتواند تا پایان ترم 4، پایان نامه خود را به اتمام برساند.
• ضروری است دانشجویان گرامی به نحوه روند انجام فعالیت های پژوهشی در درس پایان نامه مشابه روشی که در درس سمینار بیان گردیده است اشراف کامل داشته باشند. جهت اطلاع بیشتر به پیوند مربوطه در سایت دانشگاه (اینجا کلیک کنید) مراجعه نمایید.

تبصره: ترم اخذ پایان نامه، باید ترم آخر تحصیلی دانشجو باشد. همچنین اخذ پایان نامه قبل از ترم 4 امکان پذیر نیست.

نحوه ارزیابی

18 نمره از 20 نمره پایان نامه، پس از برگزاری جلسه دفاع و ارزیابی نهایی پایان نامه، به شکل زیر به دانشجو تعلق می گیرد:
• در صورت وجود استاد مشاور : میانگین نمرات ارائه شده توسط استاد راهنما، استاد مشاور و استاد داور
• در صورت عدم وجود استاد مشاور : میانگین نمرات ارائه شده توسط استاد راهنما (با ضریب 2) و استاد داور (با ضریب 1)

2 نمره از 20 نمره پایان نامه، در صورت ارائه مقاله در شرایط زیر به دانشجو تعلق می گیرد:
• مقاله در مجله های مورد تایید وزارت علوم چاپ شده یا نامه پذیرش دریافت کرده باشد.
• نام دانشگاه در ابتدای مقاله ذکر شده باشد.
• میزان نمره مقاله به تشخیص گروه با توجه به چاپ یا پذیرش مقاله در مجلات ISI، علمی پژوهشی، علمی ترویجی یا همایش های بین المللی، خواهد بود.

تبصره: بخشی از هزینه مقاله در صورت چاپ به عنوان تشویقی به دانشجو پرداخت می گردد.

نحوه برگزاری جلسه دفاع

برای دفاع از پایان نامه حداقل می بایست یک ترم از شروع انتخاب واحد پایان نامه گذشته باشد.
- دانشجو می بایست پس از اتمام کار بر روی پایان نامه، فرم تقاضای دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (207) که به امضای استاد راهنما و مشاور رسیده است را تکمیل نماید.
- پس از تکمیل فرم مذکور توسط دانشجو ، استاد داور توسط گروه انتخاب می گردد.
- پس از تعیین استاد داور توسط گروه، دانشجو موظف است سه نسخه از پایان نامه مطابق با فرمت تعیین شده در سایت Irandoc را تهیه نماید. این نسخه ها توسط آموزش دانشگاه برای اساتید راهنما، مشاور و داور ارسال می گردد.
- پس از تایید پایان نامه توسط داور، هماهنگی های لازم با استاد راهنما، مشاور و داور جهت تعیین زمان دفاع توسط آموزش صورت گرفته و زمان جلسه دفاع مشخص می گردد.
- اطلاعیه انجام جلسه دفاع یک هفته پیش از جلسه در بلاگ گروه مربوطه در سامانه پیاتزا قرار داده می شود.

تبصره: نحوه برگزاری جلسه به صورت پیش فرض مجازی است. در صورت درخواست استاد راهنما و تصویب گروه، امکان برگزاری دفاعیه حضوری نیز وجود دارد.