شماره سوال: 100101

آموزش الکترونيکی يا مجازی چيست؟

شیوه ای از آموزش است که به کمک ابزارهای نرم افزاری و زیر ساخت اینترنتی آموزش به صورت غیر حضوری در اختیار کاربران قرار میگیرد.