شماره سوال: 100103

آموزش الکترونيکی برای چه کسانی مناسب تر است؟

آموزش الکترونيکی برای مديران، کارشناسان، مهندسين و کارکنان مناسب بوده و به آنها اين امکان را می دهد که همزمان با کار، دانش خود را نیز ارتقاء دهند.